Close
 • 2021072955.jpg
 • 20210728100-scaled.JPG(744KB)
 • 2021072978.jpg
 • 2021072917.jpg
 • 2021072745-scaled.jpg(714KB)
 • 2021072331.jpg(698KB)
 • 2021072331.jpg
 • 2021072370-scaled.jpg
 • சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் முனைவார் ஜெ.விஜயா ராணி, அவர்கள் சமூக பாதுகாப்புத் துறையின் கீழ் இயங்கும் கிள்ளியூர் சாலையில் உள்ள சிறுமியருக்கான அரசினர் குழந்தைகள் இல்லத்தில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
 • 2021070936-scaled.jpg(825KB)
 • 2021070872-scaled.jpg
 • 2021061759-scaled.jpg
2021072078.jpg
Dr.J.Vijaya Rani, I.A.S., District Collector

District At a Glance

General:

District: Chennai
HeadQuarters: Chennai
State: TamilNadu

Area:

Total: 426 Sq.Kms

Population:

Total: 46,46,732
Male: 23,35,844
Female: 23,10,888

About District

Chennai is the capital city of Tamilnadu State.  It is one of the metropolis of India and serves as the gateway of  the  culture  of South India. In spite of being the  capital  of  a  Tamil speaking  State,  it has emerged as a cosmopolitan city playing  an  important role  in  the  historical, cultural and  intellectual  development  of  India, representing  still the distinct components of the highest form  of  Dravidian civilisation.  In addition, it holds out an interesting fair of  South Indian architecture, music, dance, drama, sculpture and other arts and crafts

Read More